راهنمای فرآیندها و خدمات

فرآیندها و خدمات

فرآیندهای ارائه شده به صورت فایل Word و Pdf می باشند جهت دریافت هر یک از فایلها بر روی فرآیند مورد نظر کلیک نمایید .

                                    *    آیین نامه اجرایی نحوه اعطاء نشان ایمنی و سلامت
                         *     ثبت فرم گزارش کار مسئولین فنی به صورت الکترونیکی
                       فرم امتیازدهی برنامه پیش نیازی- 119/01