برنامه استراتژیک
 • استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در معاونت غذا و دارو
 • ارتقاء سطح فنی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی به سطح یک کشوری
 • ارائه 10 خدمت از خدمات حوزه غذا و دارو به صورت الکترونیکی
 • ارائه 5 خدمت جدید آزمایشگاهی در زمینه کنترل کیفی مواد غذایی، بهداشتی ، آرایشی و بسته بندی
 • مشارکت در اجرای طرح PMS کشوری (ارزیابی کیفیت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه) در مورد 10 قلم از مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • عقد قرارداد با بخش خصوصی (فروش خدمت) توسط آزمایشگاه کنترل حوزه
 • راه اندازی واحد نظارت بر امور دارویی ، مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی در سطح شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها
 • انجام 6 طرح تحقیقاتی ، پژوهشی در حوزه معاونت غذا و دارو
 • اطلاع رسانی به منظور ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه در خصوص امور مربوطه به حوزه غذا و دارو ( از طریق صدا و سیما و جراید محلی ( 50 مورد) ، بسته های آموزشی(25000 نسخه)، ابزارهای نوین (5000 مورد) ، برگزاری نمایشگاه (1 مورد)
 • برگزاری 11 کارگاه و سمینار آموزشی مرتبط با حوزه معاونت غذا ودارو (6 سمینار و 5 کارگاه)
 • افزایش آگاهی و دانش تخصصی پرسنل معاونت غذا و دارو (حداقل 24ساعت آموزش تخصصی به ازاء هر کارشناس)
 • واگذاری برخی از فعالیت های حوزه غذا و دارو به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 (حداقل 2 مورد)
 • کاهش 20 درصدی تعداد داروخانه های رده C (دارروخانه های با درصد تخلف بالا بر اساس رده بندی داروخانه ها)
 • درجه بندی داروخانه های استان
 • برگزاری کمیته های تخصصی تجویز و مصرف منطقی دارو و بررسی نسخ (یک میلیون نسخه در سال و ارائه حداقل 1200 مورد باز خورد به پزشکان استان)
 • افزایش ثبت عوارض دارویی از طریق اصلاح فرآیند به میزان 100% وضع مشابه در سال گذشته
 • برقراری اشتراک دائم و ویژه برای مخاطبین مرکز اطلاع رسانی و دارویی به تعداد 500 نفر تا پایان سال
 • حفظ وضعیت موجود ( تفویض اختیار) صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ترخیص کالا در حوزه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • ترغیب واحدهای تولیدی استان در جهت تولید محصولات سلامت نگر (حداقل 2 محصول در سال 87) در راستای شکوفایی و نوآوری در صنعت غذا ، آرایشی و بهداشتی )
 • راه اندازی واحد اطلاع رسانی غذا در معاونت غذا و دارو
 • صدور مجوز تاسیس داروخانه در شهرهای واجد متقاضی استان بر اساس اندکس جمعیتی و آیین نامه
 • آموزش:
  1. مدیریت تجزیه و تحلیل خطر
  2. سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO 22000-2005) به معاونین ، مدیران و کارشناسان حوزه غذا و دارو سراسر کشور با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جمعاً 7500 نفر ساعت)