کمیته ها و کمیسیون ها
کمیته ها و کمیسیون های قانونی معاونت غذا و دارو
 
اداره نظارت بر دارو و مخدر
کمیسیون ماده 20 کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو
اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری کمیسیون صدور پروانه ساخت
کمیته تخصصی امنیت غذایی 
اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
کمیته تجهیزات پزشکی کمیته کارشناسی آزمایشگاه های همکار
قاچاق
کارگروه مبارزه با قاچاق کالای سلامت محور