ادارات و واحدهای زیرمجموعه واحد دارو و مخدر
       ادارات و واحدهاي زير مجموعه اداره نظارت بر امور دارو و مخدر

                                                               
   اداره نظارت بر امور داروخانه ها و شركت هاي توزيع دارو                         واحد داروهاي ويژه، مخدر و الكل


                                                      
               واحد اطلاع رساني داروها و سموم                                 واحد كميسيون قانوني و صدور پروانه ها
      و مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي