راهنمای فرآیندها و خدمات آزمایشگاه کنترل

فرآیندها و خدمات

فرآیندهای ارائه شده به صورت فایل Pdf می باشند جهت دریافت هر یک از فایلها بر روی فرآیند مورد نظر کلیک نمایید .
 


           * دستورالعمل ها
           * آیین نامه تاسیس آزمایشگاه همکار
           * چک لیست ارزیابی عملیات خوب (GLP) آزمایشگاهی
           * چک لیست بررسی مدارک جهت صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه همکار
           * فرم درخواست صدور پروانه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه همکار و مجاز
           * لیست روش های آزمون ارائه شده از طرف آزمایشگاه همکار
           * مراحل دریافت مجوز آزمایشگاه همکار
           * نمودار بازدید از آزمایشگاه های همکار
 

            * نمودار بازدید از آزمایشگاه های واحدهای تولیدی
            * چک لیست بازدید از واحدهای تولیدی