اهداف سازمانی
 • ارتقاء كيفي منابع انساني معاونت

 • ارتقاء كيفي و كمي خدمات دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي در سطح استان

 • ارتقاء سطح منابع مالي معاونت

 • افزايش سطح مشاركت مردم و ساير بخش هاي مرتبط با حيطه فعاليت معاونت

 • اصلاح فرهنگ تجويز و مصرف دارو و پيشگيري از عوارض ناخواسته داروها

 • ارتقاء و بهبود دسترسي به خدمات دارويي در مناطق تحت پوشش

 • ارتقاء كيفيت، سلامت و ايمني مراكز توليد و عرضه مواد غذايي، آرايشي و دارويي و افزايش رضايتمندي خدمات گيرندگان

 • افزايش توان علمي و عملي بخش نظارتي غذايي و دارويي

 • افزايش سطح تكنولوژي و دانش فني در توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي

 • مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه رسمي دارو، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي با همكاري سازمان هاي مرتبط

 • انجام تحقيقات كاربردي در عرصه غذا و دارو

 • ارتقاء سطح آگاهي عمومي جامعه در زمينه هاي مرتبط با حوزه غذا و دارو