ادارات و واحدهای زیر مجموعه اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

ادارات و واحدهاي زير مجموعه اداره نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي

       
                                                       
اداره نظارت بر مواد غذايي و بسته بندي                         اداره نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي


                                                               
   واحد عرضه و رسيدگي به شكايات                                            واحد صدور پروانه ها