ادارات و واحدهای زیرمجموعه آزمایشگاه کنترل
ادارت و واحدهاي زيرمجموعه آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
                                              
بخش شيمي مواد غذايي و بسته بندي بخش شيمي مواد آرايشي و بهداشتي
بخش سم شناسي   بخش ميكروب شناسي