ادارات و واحدهای زیرمجموعه آزمایشگاه کنترل
ادارت و واحدهاي زيرمجموعه آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي

                             
بخش شيمي مواد غذايي و بسته بندي                       بخش شيمي مواد آرايشي و بهداشتي


                             
    بخش سم شناسي                                               بخش ميكروب شناسي