نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
معاون غذا و دارو
تاریخچه معاونت
اهداف سازمانی
شرح وظایف
چارت سازمانی
برنامه استراتژیک
برنامه عملیاتی
رزومه مدیران
اسناد بالادستی
منشور اخلاقی
معرفی مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
Collapse ادارات و واحدهای زیر مجموعهادارات و واحدهای زیر مجموعه
اداره نظارت بر مواد غذایی و بسته بندی
اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی
واحد عرضه و رسیدگی به شکایات
واحد صدور پروانه ها
Collapse مطالب کاربردیمطالب کاربردی
Collapse فهرست شرکتهای تحت نظارتفهرست شرکتهای تحت نظارت
مواد غذایی
ظروف و بسته بندی
آرایشی و بهداشتی
Collapse ضوابط فنی و بهداشتی کارخانه هاضوابط فنی و بهداشتی کارخانه ها
ضوابط عمومی
مواد غذایی
آرایشی و بهداشتی
ظروف و بسته بندی
آزمایشگاه
راهنمای فرآیندها و خدمات
معرفی مدیریت نظارت بر دارو و مخدر
Collapse ادارات و واحدهای زیر مجموعهادارات و واحدهای زیر مجموعه
اداره نظارت بر امور داروخانه ها
واحد داروهای ویژه، مخدر و الکل
واحد اطلاع رسانی داروها و سموم
واحد کمیسیون قانونی و صدور پروانه ها
کارت زرد رنگ ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی
Collapse مطالب کاربردیمطالب کاربردی
Collapse فهرست داروخانه های استانفهرست داروخانه های استان
قزوین
آبیک
البرز
بوئین زهرا
تاکستان
شبانه روزی
بیمارستانی
درمانگاهی
آئین نامه ها و ضوابط داروخانه ها
آئین نامه ها و ضوابط دارویی جدید
Collapse شرکت های توزیع داروشرکت های توزیع دارو
شرکت های استانی
شرکت های دپو
شرکت های خارج استانی
فهرست مراکز ترک وابستگی به مواد
منشور حقوق بیمار
سوء مصرف مواد و داروها
اطلاعیه های مرکز ADR
راهنمای فرآیندها و خدمات
معرفی مدیریت آزمایشگاه کنترل
Collapse ادارات و واحدهای زیر مجموعهادارات و واحدهای زیر مجموعه
بخش شیمی مواد غذایی و بسته بندی
بخش شیمی مواد آرایشی و بهداشتی
بخش سم شناسی
بخش میکروب شناسی
Collapse مطالب کاربردیمطالب کاربردی
لینک های مرتبط
راهنمای فرآیندها و خدمات
Collapse مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل هامدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
معرفی مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
Collapse مطالب کاربردیمطالب کاربردی
لینک های مفید
مدیریت امور اداری و عمومی
مدیریت مالی
Collapse اداره تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
معرفی مدیریت اداره نظارت بر تجهیزات پزشکی
مطالب کاربردی
وسایل پزشکی فراخوان شده
راهنمای فرآیندها و خدمات
میز خدمت الکترونیک
Collapse صدور پروانه ساختصدور پروانه ساخت
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظرسنجی خدمت
Collapse فرم ارائه شکایت و پیگیریفرم ارائه شکایت و پیگیری
ورود کد رهگیری
Collapse صدور پروانه مسئول فنیصدور پروانه مسئول فنی
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظرسنجی خدمت
Collapse فرم ارائه شکایت و پیگیریفرم ارائه شکایت و پیگیری
ورود کد رهگیری
Collapse صدور پروانه تاسیس و بهره برداریصدور پروانه تاسیس و بهره برداری
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظرسنجی خدمت
Collapse فرم ارائه شکایت و پیگیریفرم ارائه شکایت و پیگیری
ورود کد رهگیری
Collapse صدور مجوز لگوی ایمنی و سلامتصدور مجوز لگوی ایمنی و سلامت
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظرسنجی خدمت
Collapse فرم ارائه شکایت و پیگیریفرم ارائه شکایت و پیگیری
ورود کد رهگیری
Collapse صدور مجوز وزن و بسته بندی صدور مجوز وزن و بسته بندی
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظرسنجی خدمت
Collapse فرم ارائه شکایت و پیگیریفرم ارائه شکایت و پیگیری
ورود کد رهگیری
Collapse صدور مجوز گواهی بهداشتصدور مجوز گواهی بهداشت
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظرسنجی خدمت
Collapse فرم ارائه شکایت و پیگیریفرم ارائه شکایت و پیگیری
ورود کد رهگیری
Collapse صدور شناسه نظارت کارگاهیصدور شناسه نظارت کارگاهی
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظرسنجی خدمت
Collapse فرم ارائه شکایت و پیگیریفرم ارائه شکایت و پیگیری
ورود کد رهگیری
Collapse صدور مجوز استفاده از گواهی HACCPصدور مجوز استفاده از گواهی HACCP
مسئول ارائه خدمت
فلوچارت و مراحل گردش کار
قوانین و مقررات
مستندات مورد نیاز
مدت زمان انجام خدمت
هزینه های مورد نیاز
سوالات متداول
فرم نظرسنجی خدمت
Collapse فرم ارائه شکایت و پیگیریفرم ارائه شکایت و پیگیری
ورود کد رهگیری
Collapse دسترسی مراجعین - کارکناندسترسی مراجعین - کارکنان
مراجعین
کارکنان
درباره ما
تماس با ما
فرم ارتباط با معاون (انتقادات و پیشنهادات)
راهنمای تلفن و پست الکترونیک
ارتباط با مدیران
Collapse گالری تصاویرگالری تصاویر
گالری تصاویر سال 1398
گالری تصاویر سال 1397
گالری تصاویر سال 1396
گالری تصاویر سال 1395
گالری تصاویر سال 1394
درباره استان
نقشه سایت
فرم نظرسنجی دارویی
Collapse فرم درخواست ملاقات با معاونفرم درخواست ملاقات با معاون
ورود کد رهگیری
فرم نظرسنجی کیفیت پرتال معاونت
Collapse فرم ثبت شکایات مردمیفرم ثبت شکایات مردمی
ورود کد رهگیری
فرم ساماندهی انبار کالا
Collapse فرم درخواست ملاقات با مدیرفرم درخواست ملاقات با مدیر
ورود کد رهگیری
Collapse فرمهای کاربردیفرمهای کاربردی
Collapse واحد نظارت بر مواد غذاییواحد نظارت بر مواد غذایی
گزارش کار مسئولین فنی
Collapse واحد نظارت بر دارو و مخدرواحد نظارت بر دارو و مخدر
Expand فرم شکایت داروییفرم شکایت دارویی
واحد نظارت بر فرآرده های طبیعی و مکمل
Collapse بخشنامه هابخشنامه ها
بخشنامه های دارویی
Collapse بخشنامه های غذاییبخشنامه های غذایی
بخشنامه های حلال
بخشنامه های صادارت و واردات
بخشنامه های ظروف
بخشنامه های ترخیص
بخشنامه های آرایشی و بهداشتی
بخشنامه های آموزشی
بخشنامه های فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
Collapse اطلاعیه هااطلاعیه ها
دارویی
غذایی، آرایشی و بهداشتی
آزمایشگاه کنترل
تجهیزات پزشکی
فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
Collapse پیوندهای مفیدپیوندهای مفید
دانشگاه های علوم پزشکی
دانشگاه های وزارت علوم
دانشگاه های آزاد
دانشگاه های پیام نور
انجمن ها
پرتال ها
کتابخانه ها
معاونت های غذا و دارو
سایر پیوندها
لینک های پزشکی
بانک ها و سایت های اقتصادی
مراکز اطلاع رسانی
وزارتخانه ها
سازمان های مرتبط
سامانه ها
Collapse نرم افزارهای کاربردینرم افزارهای کاربردی
Collapse داروییدارویی
فارماکوپه بیمارستانی (دارویاب)
عوارض ناخواسته دارویی (ADR)
Collapse سوالات متداولسوالات متداول
سوالات متداول دارویی
سوالات متداول غذایی
سوالات متداول آزمایشگاه
Collapse مطالب علمیمطالب علمی
دارویی
غذایی
آرایشی و بهداشتی
آزمایشگاه کنترل
آمار و فناوری اطلاعات IT
ورزش و سلامتی
تجهیزات و ملزومات پزشکی
داروهای پر عارضه
Collapse پوسترها و پمفلت هاپوسترها و پمفلت ها
دارویی
غذایی
مکمل ها
فرم های الکترونیکی
فیلم های آموزشی