درباره ما
دکتر پیمان قجربیگی
دکتر امید کارآگاه
  • دکتر امید کارآگاه // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر*
دکتر عباس طالبیان
  • دکتر عباس طالبیان // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *سرپرست اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها*
آقای هدایت آزادروش
  • آقای هدایت آزادروش // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی و بسته بندی*
علی صادقی نیارکی
  • علی صادقی نیارکی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *مدیر آزمایشگاه کنترل*
آقای سجاد بحری
  • آقای سجاد بحری // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // مدیر امور مالی
محمد پیرمردوند چگینی
مهندس طاهره دینکانی
  • مهندس طاهره دینکانی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی*