درباره ما
دکتر پیمان قجربیگی
دکتر عباس طالبیان
  • دکتر عباس طالبیان // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *سرپرست اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها*
دکتر امید کارآگاه
  • دکتر امید کارآگاه // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر*
مهندس هدایت آزادروش
  • مهندس هدایت آزادروش // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی بهداشتی و آرایشی*
مهندس علی صادقی نیارکی
  • مهندس علی صادقی نیارکی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی*
محمد پیرمردوند چگینی
سجاد بحری
  • سجاد بحری // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // مدیر امور مالی
مهندس طاهره دینکانی
  • مهندس طاهره دینکانی // دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین - معاونت غذا و دارو // *رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی*