راهنمای تلفن و پست الکترونیک
راهنمای تلفن و پست الکترونیک
دفتر معاونت غذا و دارو
 • دفتر معاونت غذا و دارو
  33670041-33686400-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
مدیریت نظارت بر امور دارو و مخدر
امور مالی
 • امور مالی
  33686402-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیریت آزمایشگاه کنترل
 • مدیریت آزمایشگاه کنترل
  33677172-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو