راهنمای تلفن و پست الکترونیک
راهنمای تلفن و پست الکترونیک
دفتر معاونت غذا و دارو
  • دفتر معاونت غذا و دارو
    33670041-33686400-028
    قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
مدیریت نظارت بر امور دارو و مخدر
امور مالی
  • امور مالی
    33686402-33689950-028
    قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو