وسایل پزشکی فراخوان شده
فراخوان کیت آنتی ژن رایت لوله ای تولید انستیتو پاستور ایران
فراخوان  5 مورد ملزومات پزشکی فاقد مجوز پروانه ساخت و سابقه واردات
فراخوان سه راهی تزریق تولید شرکت پیشگام ایده آل خاورمیانه
فراخوان ماسک اکسیژن، تولیدی شرکت تجهیزات پزشکی بهار طب امین
فراخوان پلیت الکتروسرجیکال تولید شرکت  فارمد پلیمر رایان
فراخوان کیت های TT3 و FT3
فراخوان کیت Estradiol
فراخوان کیت  Activated Partial Thromboplastin Time
 فراخوان آنتی هیومن گلوبولین شرکت پالایش و پژوهش خون
فراخوان تمام سری ساختهای آنژیوکت Lifemed
فراخوان میکروست سها
فراخوان پیس میکرهای دو حفره ای
فراخوان رابط تزریق ساخت شرکت ثمین طب مهر
فراخوان آنژیوکت های Meddew
فراخوان دستگاه پیس میکر داخلی سه حفره ای BOSTON
فراخوان دستگاه یکبارمصرف بخیه اتوماتیک و مش پلیمریک BOSTON
فراخوان محلول دیالیز شرکت صنایع پزشکی فارمد
فراخوان ست لوله رابط همودیالیز شرکت سوپا
فراخون باند گچی و آتل گچی تولیدی درمان گستر سینوهه زرندیه
فراخوان تعداد محدود نخ بخیه شرکت پزشکیاران امین راه سلامت با سری ساخت/ لات مشخص
1 2