وسایل پزشکی فراخوان شده
1398/4/30 يكشنبه فراخوان ماسک اکسیژن، تولیدی شرکت تجهیزات پزشکی بهار طب امین
باطلاع می رساند ماسک اکسیژن تولیدی شرکت تجهیزات پزشکی بهار طب امین در تمامی سری ساخت ها با مشخصات مندرج در فایل پیوست، توسط اداره کل تجهیزات پزشکی فراخوان گردیده و لازم است توسط شرکت تولید کننده مذکور جمع آوری و جبران خسارت گردد. بر این اساس ضروری است کلیه مراکز درمانی و واحدهای صنفی و شرکت های توزیعی در صورت دارا بودن ماسک اکسیژن مذکور، از طریق رابط معرفی شده با شرکت تجهیزات پزشکی بهار طب امین تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در بخش فراخوان سایت اداره کل تجهیزات پزشکی و نیز بخش تجهیزات پزشکی سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه قابل بهره برداری می باشد.
 
برای دریافت متن فراخوان بر روی دانلود کلیک نمایید .  دانلود