وسایل پزشکی فراخوان شده
1398/10/15 يكشنبه فراخوان کیت آنتی ژن رایت لوله ای تولید انستیتو پاستور ایران
 با توجه به اعلام اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، کیت آنتی ژن رایت لوله ای تولید انستیتو پاستور ایران با مشخصات مندرج در فایل پیوست، به دلیل عملکرد و کیفیت نامناسب از طرف آن اداره کل فراخوان گردیده و لازم است توسط شرکت تولید کننده مذکور از سطح عرضه جمع آوری گردد. لذا ضروری است کلیه مراکز درمانی در صورت دارا بودن کیت آنتی ژن رایت لوله ای انستیتو پاستور ایران از طریق رابط معرفی شده با شرکت تماس حاصل فرمایند.
برای دریافت فایل فراخوان بر روی دانلود کلیک نمایید.   دانلود