اقلام فاقد مجوز
1398/11/14 دوشنبه اعلام فاقد مجوز بودن دستگاه تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای (TMS ) شرکت مدینا طب گستر

با توجه به نامه دریافتی از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی کالای مندرج در جدول زیر فاقد پروانه ساخت یا سابقه واردات از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی می باشد. لذا ضروری است کلیه مراکز درمانی از خرید کالای مذکور خودداری نموده و در صورت دارا بودن این کال در مراکز درمانی، نسبت به تعیین تکلیف، جمع آوری و امحا کالاو همچنین برخورد با متخلفین مطابق با دستورالعمل ابلاغی اقدام نمایند.

نام وسیله

شرکت سازنده

نام تجاری

موضوع

دستگاه تحریک مغناطیسی فرا جمجمه ای(TMS)

مدینا طب گستر

Magsurve

کالای فاقد مجوز