اخبار معاونت
موافقت با 38 درخواست در دو نشست در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در دو نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، با 38 درخواست، موافقت شد.

به گفته این مقام مسؤول، در چهل و یکمین و چهل و دومین نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه، با صدور و تمدید 34 فقره پروانه ساخت غذایی و ظروف و 2 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت شد.

مهندس آزادروش اظهار کرد که در بیست و یکمین نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی نیز با صدور دو فقره پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی موافقت گردید.

یادآور می شود، نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، روز سوم  بهمن 1398 و کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، روز  ششم  بهمن 1398، در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir