اخبار معاونت
محدودیت تجویز داروی اسلتامیویر در استان قزوین

دکتر سپیده سیف الهی ، مسئول روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین ازاعمال محدودیت در تجویز کنندگان داروی اسلتامیویر در استان قزوین خبر داد.

دکتر سیف الهی با تایید این خبر افزود: سیر بیماری آنفلونزا خود محدود شونده می باشد و بدون نیاز به دارو در مدتی کوتاه بهبود می یابد، اما برخی بیماران پرخطر نظیر مادران باردار، افراد با نقص سیستم ایمنی و یا بیماری زمینه ای نیاز به دریافت داروی اسلتامیویر می باشند. ولی متاسفانه بر اساس آمارهای موجود استان قزوین بالاترین میزان تجویز داروی اسلتامیویر در سطح کشور دارد، لذا به منظور تعدیل شرایط موجود و ذخیره دارو برای بیماران پر خطر، در جلسه کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دانشگاه مورخ 30/10/1398 معین گردید اسلتامیویر تنها با نسخ پزشکان متخصص عفونی ، فوق تخصص عفونی و فوق تخصص کودکان ارائه گردد.

گفتنی است کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دانشگاه به صورت ماهیانه با حضور اعضا متشکل از معاون ریاست دانشگاه، معاون غذا و دارو، مدیر اداره دارو، نماینده سازمان های بیمه گر، نماینده انجمن داروسازان و مدیر گروه های گروه های پزشکی برگزار می گردد.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir