پیام های آموزشی
تداخل بین گیاهان و آزمایش های بالینی

جدول زیر حاوی تداخلات بین گیاهان و آزمایش های بالینی است. نباید تصور  کرد که اگر گیاهی در این جدول ذکر نشده است. با آزمایش‌های بالینی تداخل ندارد. تحقیق در مورد گیاهان دارویی به طور مداوم در حال انجام است و هر روز یافته‌های جدیدی در زمینه تداخلات کشف می‌شود. بنابراین در مصرف گیاهان دارویی باید جانب احتیاط را نگه داشت و قبل از استفاده با متخصص طب ایرانی مشورت گردد.

گیاه

آزمایش بالینی

نتیجه اثر

بارهنگ

میزان 5- هیدروکسی ایندول استیک اسید (5-HIAA) در ادرار 24 ساعته

دیگوکسین سرم

افزایش کاذب در نتیجه اگر بیمار در طی 5 روز آزمایش از بارهنگ استفاده کرده باشد

افزایش کاذب نتیجه

جین سنگ

گلوکز

زمان خونروی Duke

زمان خونروی Ivg

زمان خونروی Mielke

زمان ترومبوپلاسین (PTT)

زمان بروترومبین (PT) و INR  پلاسما

استروژن سرم و ادرار 24 ساعته

دیگوکسین سرم

کاهش مقدار آزمایش

احتمال مهار فعالیت پلاکتی و افزایش زمان خونروی

احتمال مهار فعالیت پلاکتی و افزایش زمان خونروی

احتمال مهار فعالیت پلاکتی و افزایش زمان خونروی

احتمال افزایش PTT در مصرف کنندگان وارفارین

کاهش مقدار آزمایش

اثرات افزایش با استروژن

افزایش کاذب نتایج

زالزالک

دیگوکسین سرم

افزایش کاذب نتایج

زنجبیل

زمان خونروی Duke

زمان خونروی Ivg

زمان خونروی Mielke

زمان پروترومبین (PT) و INR  پلاسما

زمان پروترومبین (PT) و INR  پلاسما

احتمال مهار فعالیت پلاکتی و افزایش زمان خونروی

احتمال مهار فعالیت پلاکتی و افزایش زمان خونروی

احتمال مهار فعالیت پلاکتی و افزایش زمان خونروی

احتمال افزایش PTT در مصرف کنندگان وارفارین

افزایش مقدار آزمایش

سنا

استریول ادرار 24 ساعته

کاهش مقدار آزمایش

سنبل الطیب

علف گربه

آلاتین آمینوترانسفراز سرم (AST) یا (SGOT)

آسپارتات آمینوترانسفراز سرم (AST) یا (SGOT)

بیلی روبین سرم ( کل ، مستقیم و غیر مستقیم)

بیلی روبین ادرار

افزایش مقدار آزمایش

افزایش مقدار آزمایش

احتمال افزایش  بیلی روبین کل

مثبت یا افزایش اثرات

سویا

HDL خون

پروفایل چربی های خون

LDL  خون

تری گلیسیرید خون

کاهش LDL تری گلیسیرید و کلسترول تام و افزایش HDL

کاهش مقدار آزمایش

کاهش مقدار آزمایش

کاهش مقدار آزمایش

سیر

چربی های خون

LDL خون

تجمع پلاکتی خون

تری گلسیریدهای خون

آزمون تشخیصی چسنبدگی پلاکتی

زمان خونروی Duke

زمان خونروی Ivg

زمان خونروی Mielke

زمان ترومبوپلاسین (PTT)

زمان پروترومبین (PT) و INR  پلاسما

احتمال کاهش مقدار آزمایش

کاهش مقدار آزمایش در مصرف طولانی مدت عصاره سیر

کاهش مقدار آزمایش در مصرف طولانی مدت عصاره سیر

کاهش مقدار آزمایش در مصرف طولانی مدت عصاره سیر

کاهش مقدار آزمایش در مصرف طولانی مدت عصاره سیر

احتمال مهار فعالیت پلاکتی افزایش زمان خونروی

احتمال مهار فعالیت پلاکتی افزایش زمان خونروی

احتمال مهار فعالیت پلاکتی افزایش زمان خونروی

افزایش مقدار آزمایش

افزایش مقدار آزمایش

شنبلیله

کلسترول خون

گلوکز خون

کاهش کلسترول کل

کاهش گلوکز ( مقدار آزمایش )

شیرین بیان

آینون گپ خون

اندازه گیری کیفی میوگلوبین ادرار

سدیم ادرارو یا پلاسما

کاهش مقدار آزمایش

احتمال نتیجه مثبت

افزایش مقدار آزمایش

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir