تازه های علمی
عارضه چشمی اتامبوتول

یکی از عوارض اتامبوتول، عارضه چشمی و نوریت اپتیک می باشد. حتی اگر این عارضه در ابتدا یک طرفه شروع شود، در نهایت دوطرفه می شود. این عارضه وابسته به دوز می باشد ، برای مثال در دوزهای 15 mg/kg/day، کمتر از ۱٪ و در دوزهای بالاتر از35 mg/kg/day ، حدود ۱۸٪ بیماران درگیری چشمی پیدا می کنند.

در اغلب موارد عارضه برگشت پذیر است اما در موارد کمی، آسیب دائمی خواهد بود. در صورت بروز عارضه چشمی، بایستی مصرف اتامبوتول قطع گردد.