برگزاری نشست آموزشی توسط معاونت غذا و دارو در اداره نظارت بر اماکن استان قزوین

1397/10/19 چهارشنبه

به گفته دکتر عباس طالبیان مدیر نظارت بر فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل در راستای طرح مبارزه با قاچاق و تقلب و همچنین ساماندهی عطاریها، جلسه آموزشی در تاریخ 16 دی ماه سال جاری برای پرسنل نیروی انتظامی (اماکن ) استان قزوین تشکیل شد.
مدیر نظارت بر فرآورده
های طبیعی، سنتی و مکمل اذعان کرد: با توجه به اینکه آموزش نقش بسیار مهمی در پیشرفت سازمانها دارد، جهت آشنایی بیشتر پرسنل نیروی انتظامی در امر کشف اقلام قاچاق و غیر مجاز از عطاریها و اماکن غیر مجاز عرضه دارو و مکمل در این جلسات آموزشی نمایشگاهی از اقلام توقیف شده قاچاق و غیر مجاز از عطاریهای سطح استان قزوین نیز برگزار شد.
مهندس رامش مهرآیین کارشناس اداره نظارت بر فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل استان در این جلسه آموزشی که با حضور سرهنگ مجدآرا برگزار شد در خصوص نحوه فعالیتهای قانونی عطاریها و همچنین لزوم توجه به برچسب اصالت و سلامت کالا ، آموزش های لازم را به فراگیران ارائه داد .

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir