تقدیر دکتر شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت از معاون و پرسنل معاونت غذا و دارو قزوین

1400/1/11 چهارشنبه