اخبار معاونت
برگزاری جلسه ی مشترک متولیان سلامت

1396/7/16 يكشنبه

 
با توجه به تا ثیر گذاری حوزه های دام پزشکی غذا و دارو و معاونت بهداشتی در تامین دسترسی مناسب جامعه به غذای سالم جلسه مشترک با حضور مدیر کل دام پزشکی استان ، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دفتر معاون غذا داروی دانشگاه علوم پزشکی تشگیل گردید در این جلسه که در چهار چوب کمیته امنیت غذایی استان تشکیل گردید موضوعات متنوعی در رابطه با سلامت غذا مطرح و به طور خاص در خصوص روند بیماری تب مالت و سلامت شیرهای عرضه شده در سطح شهر تبادل نظر و برنامه ریزی صورت گرفت .