اخبار معاونت
برگزاری کمیسیون های پروانه بهداشتی در معاونت غذا و دارو

1397/10/16 يكشنبه

سی و نهمین و چهلمین کمیسیون فنی و تخصصی پروانه‌های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته‌بندی و فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و بیستمین کمیسیون پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی در معاونت غذا و دارو تشکیل شد.
جلسه شماره سی و نه و چهل کمیسیون صدور و تمدید پروانه‌های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته‌بندی و فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی پانزدهم دی ماه سال جاری در دفتر مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی با حضور تمامی اعضا کمیسیون متشکل از معاون غذا و دارو ، مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی ، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی مذکور برگزار و پس از بحث و بررسی پرونده‌های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه با صدور و تمدید تعداد 22 فقره پروانه ساخت غذایی و ظروف و همچنین 21 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت بعمل آمد. همچنین در تاریخ سیزدهم دی ماه جلسه شماره بیست کمیسیون بهره‌برداری برگزار و با صدور5 فقره پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی موافقت بعمل آمد.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir