اخبار معاونت
ارتقای سطح معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/10/18 چهارشنبه

دکتر پیمان قجر بیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین  از ارتقای سطح معاونت غذا و دارو خبر داد.

به گفته دکتر قجربیگی بر اساس نتایج ارزیابی شاخص های عملکرد معاونت ها در بستر سامانه پایش عملیاتی سطح  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دی ماه 1398  از سطح دو به سطح یک ارتقا یافت.

گفتنی است فرآیندهای منتخب معاونت غذا و دارو در سامانه پایش عملیاتی وزارت بهداشت به صورت ماهیانه، فصلی  سالیانه مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرد.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir