اخبار معاونت
موافقت با 33 درخواست در دو نشست در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1399/2/30 سه‌شنبه

مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در دو نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی و کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، با 33 درخواست، موافقت شد.

به گفته این مقام مسؤول، در هفتمین نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه، با صدور و تمدید 28 فقره پروانه ساخت غذایی و ظروف موافقت شد.

مهندس آزادروش اظهار کرد که در سومین نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی نیز با صدور دو فقره تاسیس و دو فقره پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی موافقت گردید.

یادآور می شود، نشست کمیسیون پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، روز 20  اردیبهشت 1399 و کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، روز  21  اردیبهشت 1399، در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

 آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir