فیلم های آموزشی
مجموعه آموزشی آنتی بیوتیک ها

جهت دریافت و دانلود فیلم های هر بخش بر روی آنها کلیک نمایید.

1- احتیاط های استاندارد
   
فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)

2- اصول مصرف
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)

3- آنتی بیوتیک استوارت شیپ
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)

4- آنتی بیوتیک ها
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)

 5- عفونت های پوست و بافت نرم
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)

6- عوارض آنتی بیوتیک ها
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)
    فیلم شماره (5)

7- نحوه مصرف آنتی بیوتیک ها
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)

8- گاستروآنتریت
 
   فیلم شماره (1)