راهنمای تلفن و پست الکترونیک
دفتر معاونت غذا و دارو
 • دفتر معاونت غذا و دارو
  33670041-33686400-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
مدیریت نظارت بر امور دارو و مخدر
امور مالی
 • امور مالی
  33686402-33689950-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیریت آزمایشگاه کنترل
 • مدیریت آزمایشگاه کنترل
  33677172-33663911-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیر امور عمومی و اداری
 • مدیر امور عمومی و اداری
  33687113-33684451-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیر تجهیزات پزشکی
 • مدیر تجهیزات پزشکی
  33663834-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
کارشناسان مواد غذایی
 • کارشناسان مواد غذایی
  33687112-33672785-33672784-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
اداره نظارت بر ظروف و بسته بندی
اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی
رسیدگی به شکایات
 • رسیدگی به شکایات
  33687112-33672785-33672784-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
کارشناسان امور دارویی (کمک هزینه - کمبود دارویی- شکایات دارویی- قاچاق)
کارشناسان امور دارویی (شرکت های پخش دارو)
کارشناسان امور دارویی (کمیسیون های قانونی- صدور پروانه ها و امور داروخانه ها)
کارشناسان امور دارویی (اطلاع رسانی داروها و سموم و عوارض ناخواسته دارویی، 190)
سرپرست آموزش و تحقیقات
 • سرپرست آموزش و تحقیقات
  33686401-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
کارشناسان تجهیزات پزشکی
اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
1