راهنمای تلفن و پست الکترونیک
دوشنبه 16 ارديبهشت 1392 مدیریت نظارت بر امور دارو و مخدر
تلفن: 33663800-028
دورنگار: 33672783-028
نشاني: قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو