اخبار معاونت
موافقت با 33 درخواست در یک نشست در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مهندس هدایت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: در نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های بهداشتی ، با 33 درخواست، موافقت شد.

به گفته این مقام مسؤول، در سی و نهمین و چهلمین نشست کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، پس از بحث و بررسی پرونده های موجود و مطابقت با ضوابط و استانداردهای مربوطه، با صدور و تمدید 21 فقره پروانه ساخت غذایی و ظروف و 12 فقره پروانه ساخت بهداشتی و آرایشی موافقت شد.

یادآور می شود، نشست کمیسیون صدور و تمدید پروانه های ساخت مواد غذایی و آشامیدنی و ظروف و بسته بندی و فرآورده های بهداشتی و آرایشی، روز  22 دی 1398، در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

آدرس پرتال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین     www.qums.ac.ir