اطلاعات مورد نیاز مراجعین
  • سامانه های مورد نیاز
        * سامانه گزارش مشکلات کیفی وسایل پزشکی MDR
       
* سامانه ثبت گزارش عوارض دارویی ADR
       
* سامانه صدور و مجوز ترخیص کالا، مواد اولیه و فرآیند شده TTAC
       
* سامانه ثبت الکترونیکی پروانه مسئول فنی، تاسیس و ... داروخانه ها
       
* سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد)
       
* سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات
         * ثبت شکایت در سامانه شکایات بازرسی دانشگاه
        
* پیگیری شکایت درج شده توسط کد رهگیری
  • درج شکایت درخصوص خدمات معاونت و بررسی توسط معاونت غذا و دارو
        * ثبت شکایت در سامانه شکایات معاونت غذا و دارو
       
* پیگیری شکایت درج شده توسط کد رهگیری