• ارتقاء كيفي منابع انساني معاونت
 • ارتقاء كيفي و كمي خدمات دارويي، غذايي، آرايشي و بهداشتي در سطح استان
 • ارتقاء سطح منابع مالي معاونت
 • افزايش سطح مشاركت مردم و ساير بخش هاي مرتبط با حيطه فعاليت معاونت
 • اصلاح فرهنگ تجويز و مصرف دارو و پيشگيري از عوارض ناخواسته داروها
 • ارتقاء و بهبود دسترسي به خدمات دارويي در مناطق تحت پوشش
 • ارتقاء كيفيت، سلامت و ايمني مراكز توليد و عرضه مواد غذايي، آرايشي و دارويي و افزايش رضايتمندي خدمات گيرندگان
 • افزايش توان علمي و عملي بخش نظارتي غذايي و دارويي
 • افزايش سطح تكنولوژي و دانش فني در توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
 • مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه رسمي دارو، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي با همكاري سازمان هاي مرتبط
 • انجام تحقيقات كاربردي در عرصه غذا و دارو
 • ارتقاء سطح آگاهي عمومي جامعه در زمينه هاي مرتبط با حوزه غذا و دارو

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0