• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
  • کد خبر : ۶۷۶۷
هفته جهانی آگاه سازی داروهای آنتی میكروبیال و شعار: "با افزایش آگاهی مقاومت میكروبی را متوقف نماییم."

برای دریافت مطال علمی بر روی دانلود کلیک نمایید.  دانلود

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0