خدمات و فرآیندهای ارائه شده در میز خدمت الکترونیکی

لیست کلیه خدمات قابل ارائه به مراجعین (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) برای مشاهده لیست روی "صفحه خدمات به مراجعین" کلیک نمایید .
لیست فلوچارت فرآیندهای اصلاح شده برای مشاهده لیست روی "صفحه فرآیندهای اصلاح شده"  کلیلک نمایید.
 

خدمات شناسه دار معاونت غذا و دارو خدمات بدون شناسه

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0