معرفی کارشناسان
 

معرفی سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 زهره رحمانی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی 33672784-5

 

معرفی کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 متین تابنده کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی 33672784-5
2 نسرین خونساری کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی 33672784-5
3 فرح رضایی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی 33672784-5
4 شهلا فرهادی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی 33672784-5
5 شادی منجم کارشناسی علوم تغذیه 33672784-5
6 مونا بیگم یگانگی کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی 33672784-5
7 مریم نصیری کارشناسی علوم تغذیه 33672784-5
8 مسعود فیشان رضایی کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی 33672784-5
9 علی کشاورز صفری کارشناسی علوم تغذیه 33672784-5
10 جواد معروفی کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی 33672784-5
11 سارا سیمیاریان   33672784-5

 
شرح وظایف رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و بسته بندی

 • نظارت بر حسن انجام امور اجرایی نظارتی و آموزشی ادارات تابعه در جهت تأمین سلامت جامعه
 • اجرای بخشنامه ها و دستورات معاونت غذا و دارو طبق ضوابط موجود
 • شرکت در جلسات ، کارگروهها ، همایشهای کشوری ، استانی و ... مرتبط مورد نیاز
 • انجام هماهنگیها و تعاملات در سطح دستگاههای استان ، وزارت مربوطه و سازمانهای ذیربط
 • مشارکت در امور پژوهشی و حوزه های مرتبط


شرح وظایف اداره نظارت بر مواد غذایی و بسته بندی

 • تلاش در جهت ارتقا و سطح آگاهی عموم جامعه
 • تلاش در جهت ارتقا و سطح آگاهی مسئولین فنی واحدهای تولیدی مواد غذایی ، ظروف و بسته بندی
 • صدور پروانه های بهداشتی سه گانه ( مسئول فنی،بهره برداری،ساخت )جهت تولید محصولات غذایی
 • نظارت بر فرآیند تولید محصولات غذایی ظروف و بسته بندی مشمول قوانین مربوط به منظور تأمین سلامت و مطابقت با فرمول ساخت ارائه شده
 • صدور شناسه بهداشتی جهت محصولات مشمول قانون و دارای شرایط
 • صدور گواهی بهداشت جهت امر صادرات در محصولات غذایی ظروف و بسته بندی تحت پوشش
 • گشایش و ترخیص مواد اولیه محصولات غذایی و بسته بندی در حوزه تحت پوشش و نظارت بر نحوه نگهداری و مصرف آن 
 • پاسخ به استعلام های مربوطه 
 • رسیدگی به شکایات مرتبط واصله در حیطه قوانین

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0