معرفی کارشناسان واحد صدور پروانه ها
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 پیام یزدانی کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 33672784-5

شرح وظایف واحد صدور پروانه ها
  • انجام امور مربوط به صدور پروانه های بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت جهت کارخانجات تولید مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ، ظروف و بسته بندی
  • اعلام ضوابط مربوط به بهره برداری ؛ مسئول فنی و ساخت کارخانجات تولید مواد غذایی آرایشی و بهداشتی ، ظروف و بسته بندی ، انبارها ، عمده فروشیها ، سردخانه ها به متقاضیان و مراجع ذیربط
  • انجام امور مربوط به صدور شناسه نظارت کارگاهی مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0