ادارات و واحدهاي زير مجموعه اداره نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
                                       
اداره نظارت بر مواد غذايي و بسته بندي اداره نظارت بر مواد آرايشي و بهداشتي
   واحد عرضه و رسيدگي به شكايات   واحد صدور پروانه ها

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0