ادارت و واحدهاي زيرمجموعه آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
                                              
بخش شيمي مواد غذايي و بسته بندي بخش شيمي مواد آرايشي و بهداشتي
بخش سم شناسي   بخش ميكروب شناسي
 

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0