فرآیندهای ارائه شده به صورت فایل Pdf می باشند جهت دریافت هر یک از فایلها بر روی فرآیند مورد نظر کلیک نمایید .
 


           * دستورالعمل ها
          
* آیین نامه تاسیس آزمایشگاه همکار
          
* چک لیست ارزیابی عملیات خوب (GLP) آزمایشگاهی
          
* چک لیست بررسی مدارک جهت صدور پروانه تاسیس آزمایشگاه همکار
           
* فرم درخواست صدور پروانه تاسیس و بهره برداری آزمایشگاه همکار و مجاز
          
* لیست روش های آزمون ارائه شده از طرف آزمایشگاه همکار
          
 * مراحل دریافت مجوز آزمایشگاه همکار
          
* نمودار بازدید از آزمایشگاه های همکار
 


            * نمودار بازدید از آزمایشگاه های واحدهای تولیدی
     
       * چک لیست بازدید از واحدهای تولیدی

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0