• با توجه به دستورالعمل ابلاغی از  طرف رییس محترم سازمان غذا و داروی کشور و به منظور نظارت بر چگونگی اجرای طرح تحول سلامت ،کلیه بیمارستانهای دولتی ،خصوصی،تامین اجتماعی ،خیریه و نیروهای مسلح بر اساس چک لیستهای پیوست،توسط کارشناسان این حوزه مورد بازرسی قرار خواهند گرفت

                *چک لیست نگهداشت
                *چک لیست بازدید از مراکز غیر دولتی
                *چک لیست بازدید از مراکز دولتی

  • اعلام مشکلات کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی   

               *فرم گزارش مشکلات تجهیزات پزشکی
               *فرم گزارش مشکلات ملزومات پزشکی
 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0