• سامانه های مورد نیاز

        * سامانه گزارش مشکلات کیفی وسایل پزشکی MDR
        * سامانه ثبت گزارش عوارض دارویی ADR
        * سامانه صدور و مجوز ترخیص کالا، مواد اولیه و فرآیند شده TTAC
        * سامانه ثبت الکترونیکی پروانه مسئول فنی، تاسیس و ... داروخانه ها
        * سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد)
        * سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات

         * ثبت شکایت در سامانه شکایات بازرسی دانشگاه
         * پیگیری شکایت درج شده توسط کد رهگیری

  • درج شکایت درخصوص خدمات معاونت و بررسی توسط معاونت غذا و دارو

        * ثبت شکایت در سامانه شکایات معاونت غذا و دارو
        * پیگیری شکایت درج شده توسط کد رهگیری


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0