دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر مریم نورخیز محجوب

*معاون غذا و دارو*

 • تحصيلات : دکترا

دکتر مریم نورخیز محجوب

*معاون غذا و دارو*

 • تلفن : 33686400-33670041-028
 • پست الکترونیکی : m.noorkhiz@qums.ac.ir

دکتر امید کارآگاه

*مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر*

 • تحصيلات : دکترا

دکتر امید کارآگاه

*مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر*

 • تلفن : 33663800-028
 • پست الکترونیکی : FDD_NDA@qums.ac.ir

مهندس هدایت آزادروش

*مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی بهداشتی و آرایشی*

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد

مهندس هدایت آزادروش

*مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی بهداشتی و آرایشی*

 • تلفن : 33663800-028
 • پست الکترونیکی : h.azadravesh@qums.ac.ir

مهندس علی صادقی نیارکی

*مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی*

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد

مهندس علی صادقی نیارکی

*مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی*

 • تلفن : 33677172-028
 • پست الکترونیکی : health_control@qums.ac.ir

حبیب قنبری

مدیر امور مالی

 • تحصيلات : کارشناسی

حبیب قنبری

مدیر امور مالی

 • تلفن : 33686402-028
 • پست الکترونیکی : FDD_FSM@qums.ac.ir

مهندس طاهره دینکانی

*رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی*

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد

مهندس طاهره دینکانی

*رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی*

 • تلفن : 33338343-028
 • پست الکترونیکی : fdd_bme@qums.ac.ir

مهندس زهره رحمانی

*سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد

مهندس زهره رحمانی

*سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تلفن : 33672784-33672785-028
 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir

مهندس متین تابنده

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد

مهندس متین تابنده

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تلفن : 33672784-33672785-028
 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir

مهندس فرح رضایی

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد

مهندس فرح رضایی

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تلفن : 33672784-33672785-028
 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir

مهندس نسرین خونساری

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد

مهندس نسرین خونساری

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تلفن : 33672784-33672785-028
 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir

شادی منجم

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تحصيلات : کارشناسی

شادی منجم

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تلفن : 33672784-33672785-028
 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir

مریم نصیری

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تحصيلات : کارشناسی

مریم نصیری

*کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی*

 • تلفن : 33672784-33672785-028
 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0