دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر پیمان قجربیگی

دکتر پیمان قجربیگی

 • پست الکترونیکی : p.ghajarbeygi@qums.ac.ir

دکتر عباس طالبیان

دکتر عباس طالبیان

 • پست الکترونیکی : atalebian@qums.ac.ir

دکتر امید کارآگاه

دکتر امید کارآگاه

 • پست الکترونیکی : FDD_NDA@qums.ac.ir

مهندس هدایت آزادروش

مهندس هدایت آزادروش

 • پست الکترونیکی : h.azadravesh@qums.ac.ir

مهندس علی صادقی نیارکی

مهندس علی صادقی نیارکی

 • پست الکترونیکی : health_control@qums.ac.ir

فاطمه بیگم حاج رضایی

فاطمه بیگم حاج رضایی

 • پست الکترونیکی : fdd_asm@qums.ac.ir

حبیب قنبری

حبیب قنبری

 • پست الکترونیکی : FDD_FSM@qums.ac.ir

مهندس طاهره دینکانی

مهندس طاهره دینکانی

 • پست الکترونیکی : fdd_bme@qums.ac.ir

مهندس زهره رحمانی

مهندس زهره رحمانی

 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir

مهندس متین تابنده

مهندس متین تابنده

 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir

مهندس فرح رضایی

مهندس فرح رضایی

 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir

مهندس نسرین خونساری

مهندس نسرین خونساری

 • پست الکترونیکی : fdd_pfs@qums.ac.ir
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو

گروه دورانV6.0.9.0