• دفتر معاونت غذا و دارو
  33670041-33686400-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه دوم
مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
 • مدیریت نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
  33670041-33686400-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو
مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
  33663800-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه دوم
مدیریت نظارت بر امور دارو و مخدر
 • مدیریت نظارت بر امور دارو و مخدر
  33663800-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
امور مالی
 • کارشناسان مالی
  33686402-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه اول
 
 • مدیریت مالی
  33686402-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه دوم
مدیریت آزمایشگاه کنترل
 • مدیریت آزمایشگاه کنترل
  33677172-33663911-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه اول
مدیر امور عمومی و اداری
 • مدیر امور عمومی و اداری
  33687113-33684451-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو- - طبقه همکف
مدیر تجهیزات پزشکی
 • مدیر تجهیزات پزشکی
  33663834-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه اول
اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
  33663800-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
کارشناسان مواد غذایی
 • کارشناسان مواد غذایی
  33687112-33672785-33672784-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
اداره نظارت بر ظروف و بسته بندی
 • اداره نظارت بر ظروف و بسته بندی
  33687112-33672785-33672784-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی
 • اداره نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی
  33687112-33672785-33672784-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
رسیدگی به شکایات
 • رسیدگی به شکایات
  33687112-33672785-33672784-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
کارشناسان امور دارویی (کمک هزینه - کمبود دارویی- شکایات دارویی- قاچاق)
 • کارشناسان امور دارویی (کمک هزینه - کمبود دارویی- شکایات دارویی- قاچاق)
  33673213-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
کارشناسان امور دارویی (شرکت های پخش دارو)
 • کارشناسان امور دارویی (شرکت های پخش دارو)
  33663835-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
کارشناسان امور دارویی (کمیسیون های قانونی- صدور پروانه ها و امور داروخانه ها)
 • کارشناسان امور دارویی (کمیسیون های قانونی- صدور پروانه ها و امور داروخانه ها)
  33689103-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
کارشناسان امور دارویی (اطلاع رسانی داروها و سموم و عوارض ناخواسته دارویی، 190)
 • کارشناسان امور دارویی (اطلاع رسانی داروها و سموم و عوارض ناخواسته دارویی، 190)
  33686403-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
سرپرست آموزش و تحقیقات
 • سرپرست آموزش و تحقیقات
  33686401-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف
کارشناسان تجهیزات پزشکی
 • کارشناسان تجهیزات پزشکی
  33663834-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه همکف و اول
اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
 • اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
  33663844-028
  قزوین- بلوار آزادگان- نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو - طبقه دوم

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0