نام و نام خانوادگی : خانم دکتر مریم نورخیز محجوب
سمت : معاون غذا و دارو
پست الکترونیک:m.noorkhiz@qums.ac.ir
تلفن مستقیم : 33686400-33670041-028
ارتباط با معاون (انتقادات و پیشنهادات)
درخواست ملاقات با معاون
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده

 

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر امید کارآگاه
سمت : مدیر اداره نظارت بر دارو و مخدر
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33686400-33670041-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شد

 

        نام و نام خانوادگی : آقای هدایت آزادروش
سمت : مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33686400-33670041-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده

 

       نام و نام خانوادگی :
سمت : مدیر اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
پست الکترونیک:drugandfood@qums.ac.ir
تلفن مستقیم : 33689107-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده

 

نام و نام خانوادگی : آقای حبیب قنبری
سمت : مدیر مالی
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33689950-33686402-028

 

     نام و نام خانوادگی : آقای مهندس علی صادقی نیارکی
سمت : مدیر آزمایشگاه کنترل
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33677172-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده

 

   نام و نام خانوادگی :
سمت : مدیر امور عمومی و اداری
پست الکترونیک:
تلفن مستقیم : 33687113-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات با مدیر

 

      نام و نام خانوادگی : خانم مهندس طاهره دینکانی
سمت : رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی
پست الکترونیک:FDD_BME@qums.ac.ir
تلفن مستقیم : 33663834-028
درخواست ملاقات با مدیر
پیگیری درخواست ملاقات ثبت شده

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0