مجموعه آموزشی آنتی بیوتیک ها

جهت دریافت و دانلود فیلم های هر بخش بر روی آنها کلیک نمایید.

1- احتیاط های استاندارد
   
فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)

2- اصول مصرف
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)

3- آنتی بیوتیک استوارت شیپ
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)

4- آنتی بیوتیک ها
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)

 
5- عفونت های پوست و بافت نرم
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)

6- عوارض آنتی بیوتیک ها
    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)
    فیلم شماره (5)

7- نحوه مصرف آنتی بیوتیک ها

    فیلم شماره (1)
    فیلم شماره (2)
    فیلم شماره (3)
    فیلم شماره (4)

8- گاستروآنتریت
 
   فیلم شماره (1)
9- قلیان
    از دروغ تا واقعیت
10- آشنایی با سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور (TTAC)
    بخش اول
11- پیام های سلامت محور
    نقش داروساز در داروخانه
12- تشخیص کالاهای سلامت محور
     راه های بررسی اصالت و سلامت کالاهای سلامت محور

 


گروه دورانV6.0.9.0