معرفی کارشناسان
 

معرفی کارشناسان واحد داروهای ویژه، مخدر و الکل
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 علی محجوبی کاردانی 33687114
2 علی صادقی نیارکی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی 33687114
3 الهام رضایی کارشناسی مدیریت بیمه 33687114
4 مصطفی ناصری کارشناس مترجمی زبان انگلیسی 33687114
5 مصطفی رضایی کارشناسی ادبیات فارسی 33687114


شرح وظایف واحد داروهای ویژه، مخدر و الکل  

 • تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز استان بر اساس آمارمصرفی از وزارت بهداشت و درمان بر اساس فاصله زمانی سه ماه یکبار
 • ثبت دفاتر ، انبارداری ، تأمین فضا و شرایط مناسب برای نگهداری داروها
 • تحویل دارو به واحدهای درمانی تحت پوشش براساس استوک های از قبل تعیین شده
 • تحویل دارو به واحدهای جدید بر اساس ارائه مدارک قانونی لازم و پس از انجام کارشناسی از محل و در نظر گرفتن نوع و وسعت کار آن مرکز و بر مبنای تعیین استوک
 • بررسی نسخ و دفاتر پلمپ شده واحدهای درمانی تحت پوشش که جهت تست دارو مراجعه نمایند.
 • تهیه و تدارک داروی مخدر مورد نیاز استان بر اساس آمارمصرفی از وزارت بهداشت و درمان بر اساس فاصله زمانی سه ماه یکبار
 • ثبت دفاتر ، انبارداری ، تأمین فضا و شرایط مناسب برای نگهداری داروها
 • تحویل دارو به واحدهای درمانی تحت پوشش براساس استوک های از قبل تعیین شده
 • تحویل دارو به واحدهای جدید بر اساس ارائه مدارک قانونی لازم و پس از انجام کارشناسی از محل و در نظر گرفتن نوع و وسعت کار آن مرکز و بر مبنای تعیین استوک
 • بررسی نسخ و دفاتر پلمپ شده واحدهای درمانی تحت پوشش که جهت تست دارو مراجعه نمایند.
 • کاهش و یا افزایش تعداد و انواع داروهای مخدر استوک مراکز درمانی براساس روندمصرف دارو در آن واحد
 • بازرسی از واحدهای درمانی و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع داروهای مخدر وکنترل موجودی و مصرفی بر اساس چک لیست های موجود .
 • بررسی مدارک و نسخ بیماران سرپایی متقاضی دریافت دارو به کمیسیون پزشکی زمانیکه اظهار نظر یک مرجع بالاتر از پزشک برای تأیید تحویل دارو لازم است .
 • دریافت پوکه آمپول های مصرف شده توسط واحدهای درمانی و بیمارستان سرپایی ، که پس از برسی و مطابقت آنها با موارد دریافتی نسبت به لیست بندی و انبار داری آن تازمان امحاء اقدام می گردد .
 • امحاء پوکه آمپول ها با حضور مسئولین ذیربط و تنظیم صورت جلسه بصورت برنامه زمانبندی شده
 • عیادت ازبیماران بستری در منزل و بررسی چگونگی روند مصرف دارو و تهیه گزارش طی چک لیست های موجود .
 • اخذتعهدنامه از بیمار و یا همراه او مبنی بر الزام به عودت دارو در صورتی که به هر علتی مورد استفاده قرار نگیرد .
 • نظارت بر پلمپ و فک پلمپ و تقلیب الکل اتیلیک در واحدهای تولیدی و مصرفی صنعتی
 • پیگیری و انعکاس بخشنامه ها و دستور العملهای مربوط به الکل اتیلیک ابلاغی ازاداره کل امور دارو به واحدهای ذیربط تحت پوشش
 • بررسی مدارک و تشکیل پرونده برای متقاضیان تأسیس دفاتر فروش الکل و اعلام نتیجه به کارخانه تولید کننده جهت تعیین تنخواه
 • ارسال آمار عملکرد و هر سه ماه یکبار واحد به اداره کل امور دارو 

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0