معرفی کارشناسان
 

معرفی کارشناسان واحد کمیسیون قانونی و صدور پروانه ها
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 پریسا عبدالهی کارشناسی شیمی آلی 33689103
2 آذرنوش طاهرخانی کارشناسی بهداشت عمومی 33689103شرح وظایف واحد کمیسیون قانونی و صدور پروانه ها

  • صدور ، تمدید و ابطال مجوز و پروانه های تأسیس و مسئول فنی داروخانه ها(دولتی،خصوصی،بیمارستانی) و مجوزهای موردی
  • تبدیل نوع فعالیت داروخانه
  • انتقال مکان داروخانه
  • صدور، تمدید و ابطال مجوز و پروانه های توزیع دارو توسط شرکت های پخش دارویی در استان
  • رسیدگی به امور مربوط به پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده 20
  • انجام امور مربوط به بالک های دارویی در زمینه تاسیس و راه اندازی
  • کارشناسی محل داروخانه ها

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0