آئین نامه ها و ضوابط دارویی


مقدمه

فصل 1-  تعاریف
فصل 2 - آئین نامه پروانه ساخت یا ورود دارو
فصل 3 - آئین نامه ساخت دارو و فرآورده های بیولوژیک
فصل 4 - آئین نامه واردات دارو و فرآورده های بیولوژیک
فصل 5 - آئین نامه ساخت مواد اولیه دارویی
فصل 6 - آئین نامه واردات مواد اولیه دارویی
فصل 7 - آئین نامه ساخت داروهای طبیعی، طب مکمل و جایگزین، مکمل ها
فصل 8 - آئین نامه واردات داروهای طبیعی، طب مکمل و جایگزین، مکمل ها
فصل 9 - آئین نامه ساخت و عرضه فرآورده های طب سنتی ایران
فصل 10 - آئین نامه بسته بندی گیاهان داوریی و گیاهان داوریی فرآوری نشده
فصل 11 - آئین نامه ساخت ملزومات دارویی
فصل 12 - آئین نامه واردات ملزومات دارویی
فصل 13 - آئین نامه تولید فرآورده های دارویی تحت کنترل (مخدر و روانگردان)
فصل 14 - ضوابط پرونده دارو
فصل 15 - ضوابط مطالب بسته بندی داروها
فصل 16 - ضوابط برگ راهنمای داروها
فصل 17 - ضوابط فارماکوویژیلانس
فصل 18 - ضوابط قیمت گذاری داروها
فصل 19 - ضوابط صادرات دارو
فصل 20 - ضوابط نامگذاری داروها
فصل 21 - ضوابط داروهای مشابه بیولوژیک (بیوسیمیلار)
فصل 22 - ضوابط دریافت پروانه ساخت دارو در قالب تولید قراردادی


واژه نامه


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0