اسامی علمی گیاهان دارویی
پژوهشکده گیاهان دارویی
Natural Medicines Comprehensive Database
The International Plant Names Index
وزارت صنعت، معدن و تجارت (حاوی مقررات نظام صنفی کشور)
دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی یزد (اردکان)
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
موسسه تاریخ پزشکی ،طب اسلامی و مکمل (دانشگاه علوم پزشکی ایران)
مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی فارس)
دفتر طب سنتی ایرانی
اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی تهران
اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآورده های طبیعی
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
The Integrated Taxonomic Information System
سازمان تعزیرات حکومتی (حاوی مقررات تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی)
گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی فارس

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0