ضوابط کارخانه های مواد غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              * حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده ساندویچ های سرد آماده مصرف (1400/01/29) - جدید

 

 

 

 

 

 

              * حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای آماده سازی و بسته بندی حبوبات و غلات (1400/01/17) -جدید

 

 

              * حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی (1399/11/04) - جدید

 

 

 

 

 

 

 

               *حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع تافی و آبنبات (1400/03/29)- جدید

 

 

 

              * حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آبمیوه، نوشابه میوه ای بدون گاز، شربت و کنستانتره (1400/02/06) - جدید

 

 

 

             * حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های کنسروی و نیمه کنسروی (1399/10/29) - جدید

 

 

 

 

 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0