بویین زهرا - پیش شماره قزوین (028)

ردیف

نام داروخانه

موسس

مسئول فنی

آدرس

تلفن

بوئین زهرا

1

شفا

شاه محمدی/شجاعی

سید کمال الدین شجاعی -زهرا شاه محمدی

بویین زهرا – خ معلم

34222454

2

شکری

محمد شکری

محمد شکری

بوئین زهرا - ابتدای خ ، ولیعصر

34222394

3

حقانی

مهدی حقانی

سیف اله هرندی زاده

بویین زهرا

34221180

4

قلعه

علیرضا قلعه

علیرضا قلعه

بویین زهرا- بیمارستان امیرالمومنین

(بخش سرپایی)

34225385

ارداق

5

هاشمی

سولماز هاشمی سودمند

سولماز هاشمی

ارداق

34432727

دانسفهان

6

رازی

روح اله قموشی

روح اله قموشی

دانسفهان

34534109

شال

7

عابدین پور

گلابتون عابدین پور

گلابتون عابدین پور

شهر شال- بلوار امام خمینی

34442752

8

ولیعصر

شیما رحمنی

شیما رحمنی

شهر شال – بلوار امام خمینی

34412120

سگز اباد

9

ندا جواهرچیان

ندا جواهر چیان

ندا جواهرچیان

سگزاباد

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/02/25

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0